Våra stipendiater 2019, 2023

En resa till oasen på kullen av Linnea Rubin, Stipendiat 2023

Möjligheten att besöka den unika plats som Wahat al-Salam/Neve Shalom - WASNS är fick jag tack vare mina studier i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds Universitet och i juni 2023, under den vackra försommaren, kunde jag vistas några veckor i byn.

Det första jag såg när jag kom till byn, var den vackra utsikten från kullen som byn är byggd på och hur långt man kan se på en klar dag, ut över åkrarna och de närligg-ande städerna. Den känsla man får när man kommer till byn är just känslan av en Oas. De vackra miljöerna är som en välkomnad andningspaus från det hektiska stadslivet i stora delar av Israel, där så många interaktioner och delar

av vardagen genomsyras av konflikten mellan judar och palestinier.


Som student har jag i mina studier mött teorier om konfliktlösning, medling, försoning och fredsskapande, vilka jag i WASNS fick se praktiskt tillämpade, på nära håll.

Under min vistelse fick jag uppleva hur WASNS fungerar som en oas för byns invånare och dess besökare på så många olika vis. Jag fick lära mig hur WASNS grundskola fungerar som ett tvåspråkigt alternativ till den annars i Israel nationellt uppdelade skolan utanför byn. En möjlighet för barnen som växer upp i byn, samt de barn som kommer från byarna runtomkring, att inte bara bli tvåspråkiga, men att dessutom växa upp med en förståelse för båda gruppers historia. I ett samtal

med en besökande grupp talade jag med en volontär som besökte både judisk-israeliska och palestinska skolor. Hon berättade om skillnaden mellan de två olika skolsystemen, vilken skillnad i resurser som läggs på skolorna och de därmed skilda möjligheter barnen fick. Detta underströk ytterligare vikten av den bi-nationella skola WASNS driver.


Även om byns roll som andningspaus är uppenbar kommer verkligheten utifrån knackande på dörren även i WASNS. Återuppbyggnaden av det nya huset för School for Peace – SFP var under min vistelse i full gång, efter att den gamla förstörts i en mordbrand september 2020. Även byns kontorslokaler blev utsatta för brand i samband med denna händelse. Motståndet mot byns och SFP´s arbete kan för en utomstående verka oförståeligt, men är en alltför framträdande verklighet på plats. Detta visade sig även tydligt i alla möten i byn och på SFP´s undervisningscenter

där jag spenderade största delen av min tid och fick inblick i deras viktiga arbete och den skillnad de gör för människor. Sedan grundandet av SFP har de efter år av erfarenhet och forskning utvecklat och finjusterat sin nu prisbelönta metod för dialogarbete. I varje utbildning eller kurs ingår lika många judiska som palestinska deltagare, men båda grupperna måste först bli klara med sina egna värderingar innan de kan möta de andra. SFP gör ett omfattande arbete för att deltagarna sedan ska

kunna gå ut i sina respektive sammanhang och göra skillnad för jämlikhet och rättvisa i sina miljöer. Det som jag slogs av i samtal med personerna på SFP var kombinationen av verklighetsbaserad pessimism tillsammans med ett intensivt hopp att kunna göra skillnad, både på individ- och gruppnivå.

Arbetet är mödosamt och tar tid och resultaten byggs sakta. Personalen på SFP berättade att det är svårt att visa upp snabba resultat och därför kan det också vara svårt att hitta stöd för verksamheten utifrån. Men precis som de som driver SFP, har jag genom mitt besök blivit övertygad om att det är det långsiktiga, grundläggande arbetet som är en av de viktiga nycklarna till hållbara, fredliga relationer i landet. Hållbar fred kräver hårt arbete, något som SFP outtröttligt utfört i 45 år och i

dagens akuta läge kanske viktigare än någonsin, då motsättningar mellan grupper accentueras och diskrimineringen mot palestinier ökar. Pressen på SFP och byn ökar under denna tid, vilket innebär att stödet för deras viktiga arbete måste stärkas. Jag hoppas att det arbete som den svenska Vänföreningen tillsammans med sina internationella partners gör uppmärksammas ytterligare.

Jag vill rikta ett stort tack till alla i byn för den stora gästfrihet ni gav mig, Roi, Sagi, Nava, Rita och Isabel. Ni gav mig nya perspektiv och upplevelser jag sent kommer att glömma.
Till sist vill jag säga ett stort tack till Vänföreningen som med sin generositet möjliggjorde denna resa.

Shukran, toda, och tack.


Fredrika Leyon Cervin

Mitt namn är Fredrika och jag är en av de två stipendiaterna som skall åka till WASNS i Juni 2019. Jag har sedan länge varit intresserad av internationella konflikter men det var först under min universitetstid som jag insåg att jag är speciellt intresserad av konflikter och fredsarbete i MENA-regionen. Genom mina kandidatstudier i Freds- och konfliktvetenskap vid Lunds Universitet sökte jag mig till Tunisien på praktik vid Sveriges utlandsmyndighet och fick genom det en stark personlig koppling till regionen. Det var först där som mitt intresse för Israel-Palestina väcktes på riktigt, i samband med att jag upplevde landets starka motdemonstrationer till USA:s deklaration om Jerusalems status som huvudstad. Efter min kandidatexamen arbetade jag som mentor för Freds- och konfliktstudenter samtidigt som jag läste arabiska och en fördjupningskurs i Israel och Palestinakonflikten. Det var genom denna fördjupningskurs som jag fick tipset av min föreläsare om att söka stipendiet för att åka till WASNS.

Mina förväntningar på resan är dels att personligen få uppleva en omtalad och omtvistad region med egna ögon, samt att fördjupa min praktiska förståelse för fredsarbete i WASNS lokala kontext. Jag är helt övertygad om att min upplevelse i WASNS kommer stärka mitt framtida engagemang i regionen och är väldigt tacksam att föreningen ger unga studenter denna möjlighet! 

Leo Arnér

Hej! Mitt namn är Leo Arnér och jag är 23 år gammal. Jag går för närvarande den sista terminen på Freds-och konfliktprogrammet på Lunds Universitet, och har i skrivande stund äntligen lämnat in den kandidatuppsats jag ägnat varje vaken stund åt de senaste månaderna. Under min tid här i Lund har jag utöver studierna varit styrelseledamot och ansvarig för reseutskottet i Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening (LUPEF), och arrangerade då bland annat en resa till Israel och Palestina. Det var under denna resa som min nyfikenhet för regionen tog fart på riktigt, vilket i kombination med min passion för historia bidrog till att jag valde att spendera höstterminen 2018 som praktikant på myndigheten Forum för levande historia.

Jag känner mig väldigt hedrad av att Svenska vänföreningen för Fredens Oas har gett mig den här fantastiska möjligheten att spendera två veckor i byn. Mina förväntningar är väldigt höga och jag ser mycket fram emot att få chansen till att omsätta mina kunskaper och erfarenheter i praktiken. Neve Shalom/Wahat al-Salam är en unik plats, och min förhoppning är framförallt att få samtala med så många som möjligt på plats och därmed få ta del av det mänskliga perspektivet på konflikten, fredsprocessen, och det vardagliga livet i stort.